Arbitraj ad-hoc

 
 
Art.198. Asistenţa Curții de Arbitraj în organizarea arbitrajului ad-hoc.
(1) În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de părţi pentru soluţionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenţă, la cererea lor comună sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celeilalte părţi, formulată în scris, şi cu plata taxei arbitrale aferente.
(2) Asistenta Curții de Arbitraj în organizarea arbitrajului ad-hoc constă în următoarele activităţi sau numai în unele dintre ele, potrivit înţelegerii cu părţile:
a)      numirea, în conformitate cu convenţia arbitrală şi cu prezentele Reguli de procedură arbitrală, a arbitrilor şi a supraarbitrului şi, în general, îndeplinirea sau, după caz, verificarea îndeplinirii formalităţilor de constituire a arbitrajului, precum şi evaluarea onorariilor arbitrilor astfel numiţi;
b)      punerea la dispoziţia părţilor a prezentelor Reguli de procedură arbitrală, precum şi a unei liste de arbitri, ambele având caracter facultativ pentru părţi;
c)       furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informaţii sau documentaţii referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale într-o anumită problemă;
d)      asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constând în operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţă, îndosarierea actelor, întocmirea şi păstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;
e)      asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea arbitrajului;
f)        urmărirea şi facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfăşoare în bune condiţii şi să se finalizeze în termenul stabilit;
f)        examinarea, la cererea arbitrajului şi a părţilor, a proiectului de hotărâre arbitrală sub aspectul formei şi/sau al unor probleme de drept, fără însă a se impieta asupra libertăţii de decizie a arbitrilor.
(3) În cazul în care litigiul este trimis spre soluţionare în arbitraj ad-hoc, oricare dintre părţile în litigiu poate sesiza Curtea de Arbitraj, pentru a înlătura piedicile care apar în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurii arbitrale.
 
Compromisul model pentru constituirea arbitrajului ad-hoc:
 
“Subsemnaţii: 
1. … 
(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înregistrare-cod fiscal; număr de telefon, email), denumita in continuare PARTEA 1, și  
2. (aceleaşi date), denumita in continuare PARTEA 2, constatăm că intre noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr. … din …, litigiu având următorul obiect: 
PARTEA 1 pretinde că … (expunerea pe scurt a pretenţiilor)
PARTEA 2 susţine că … (expunerea pe scurt a obiecţiilor). 
Subsemnaţii convenim ca acest litigiu sa fie soluţionat prin arbitraj ad-hoc, constituit și asistat de Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale acesteia.”  

Încheiat în dublu exemplar, la …, astăzi … 

Semnătura PĂRŢII 1♦, Semnătura PĂRŢII 2♦,”
 
Opțiunile suplimentare recomandate: 

 „Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele Curții Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București)”; 
„Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației … ”. 
 „Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul ...  (se indică sediul reclamantului, pârâtului, instanţei arbitrale sau alt loc convenit în comun de părţi)”; 
„Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba …”. 
„Tribunalul arbitral va judeca litigiul fără participarea părţilor la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor”.

 

Publicatii