Reguli de procedura simplificata

PROCEDURA DE ARBITRAJ SIMPLIFICATĂ
 
Art. 190. Domeniul de aplicare.
(1) Procedura arbitrală simplificată se aplică atunci când valoarea litigiului arbitral este mai mică de 200 000 (două sute mii) lei/RON sau în cazul în care părțile convin asupra aplicării acestora indiferent de cuantum.
(2) Pentru stabilirea valorii cererii potrivit alin. (1) nu se iau în considerare dobânzile, cheltuielile de arbitrare și alte venituri accesorii.
(3) După primirea acțiunii arbitrale a cărei valoare se estimează conform alin.(1), Curtea Internațională de Arbitraj va informa părțile privitor la aplicarea procedurii simplificate.
 
Art.191. Constituirea tribunalului arbitral.
(1) În cazul procedurii arbitrale simplificate, dacă părțile nu convin expres altfel, tribunalul arbitral se constituie dintr-un singur arbitru.
(2) Arbitrul va fi desemnat de către părți în termenul comunicat de către Secretariatul Curții de Arbitraj, sau după caz de președintele/vicepreședintele Curții de Arbitraj, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării acțiunii arbitrale.
(3) Prin convenția de arbitraj sau prin acord comun, părțile pot conveni asupra numirii arbitrului unic direct de către președintele/vicepreședintele Curții de Arbitraj.
 
Art.192. Desfășurarea procedurii simplificate.
(1) După constituirea tribunalului arbitral, niciuna dintre părți nu va putea modifica sau formula noi pretenții decât cu aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral, care va putea fi dată după luarea în considerare a naturii noilor pretenții, stadiul procedurii arbitrale, prejudiciile aduse celeilalte părți prin întârzierea procedurilor, precum și alte circumstanțe relevante.
(2) Prima ședință arbitrală va avea loc în termen de cel mult 15 zile de la data prezentării întâmpinării/referinței sau expirării termenului de depunere a referinței/întâmpinării din partea pârâtului. Tribunalului arbitral constituit poate prelungi acest termen la cererea motivată a părților sau din oficiu, în măsura în care consideră că este necesar.
(3) Tribunalul arbitral poate adopta procedura pe care o consideră adecvată. Nu vor fi încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de arbitrare sau a cererii reconvenţionale.
(4) După consultarea părților, tribunalul arbitral poate decide ca soluționarea litigiului arbitral să se efectueze numai pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
(5) Audierile se pot ține prin videoconferință, telefon sau orice mijloc similar de comunicare.
(6) Comunicarea înscrisurilor de către părți și tribunalul arbitral se efectuează de regulă prin poștă electronică, cu excepția situației în care tribunalul arbitral stabilește altfel.
 
Art.193. Hotărârea arbitrală emisă în procedura simplificată.
Hotărârea arbitrală se pronunță în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data primului termen de arbitrare. Președintele/vicepreședintele Curții de Arbitraj poate prelungi acest termen la cererea motivată a tribunalului arbitral sau din oficiu, în măsura în care consideră că este necesar.
 
Art.194. Completarea normelor de procedură simplificată.
Prezentele norme ce reglementează procedura simplificată se completează cu dispozițiile cuprinse în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.
 
Clauză arbitrală model pentru procedura de arbitraj simplificată:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui, se va soluţiona prin Curtea Internaționale de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în procedură simplificată conform Regulilor sale de procedură arbitrală”.
 
Opțiunile suplimentare recomandate: 

„Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele Curții  Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București)”; 

„Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației … ”. 

 „Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul ...  (se indică sediul reclamantului, pârâtului, instanţei arbitrale sau alt loc convenit în comun de părţi)”; 

„Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba …”.

 

„Tribunalul arbitral va judeca litigiul fără participarea părţilor la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor”.
           
 
 

Publicatii