Procedura arbtirala scrisa

 
Art. 195. Condiţiile declanşării procedurii scrise.
(1) Prin convenția de arbitraj, sau prin acord comun, părțile pot prevedea ca litigiul ivit să fie soluționat de Curtea de Arbitraj în procedură arbitrală scrisă.
(2) În cazul dacă nu s-a stabilit în convenţia arbitrală sau prin acordul părţilor, odată cu sesizarea Curții de Arbitraj, reclamantul poate solicita ca litigiul să fie examinat în procedură scrisă, care are loc în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise, fără dezbateri orale şi fără prezenţa părţilor. Acceptarea procedurii arbitrale scrise de către pârât se va face în scris în termenul prevăzut pentru prezentarea referinţei/întâmpinării. Nedepunerea referinţei/întâmpinării nu înseamnă recunoaşterea aplicării procedurii scrise. 
(3) În cazul dacă reclamantul nu a solicitat în cererea arbitrală examinarea litigiului în procedură scrisă, propunerea dată o poate face pârâtul odată cu întâmpinarea/referința. În acest caz, reclamantul cel târziu până la data primei ședințe arbitrale, este în drept să prezinte acordul sau refuzul în procedura solicitată.
(4) Acceptul scris a părţilor de a supune litigiul soluţionării în procedură arbitrală scrisă, prezumă direct renunţarea părţilor de a participa la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii arbitrale, şi împuternicirea arbitrajului de a lua hotărâre în cauza arbitrală în baza de înscrisuri, documente şi de alte dovezi scrise fără citarea şi prezenţa părţilor. Părţile prin acord comun pot trece la procedură arbitrală scrisă în orice fază a procesului arbitral.
(5) Odată cu acceptarea procedurii arbitrale scrise, pârâtul este obligat ca excepţiile şi alte mijloace de apărare pe care nu le-a menţionat în referinţă/întâmpinare să le ridice în cel mult 15 zile de la data depunerii referinţei. La o dată ulterioară, pârâtul este decăzut din dreptul de a prezenta excepţii.
 
Art.196. Constituirea tribunalului arbitral.
(1) În cazul procedurii arbitrale scrise, dacă părțile nu convin expres altfel, tribunalul arbitral se constituie dintr-un singur arbitru.
(2) Arbitrul va fi desemnat de către părți în termenul comunicat de către Secretariatul Curții de Arbitraj, sau după caz de președintele/vicepreședintele Curții de Arbitraj, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării acțiunii arbitrale.
(3) Prin convenția de arbitraj sau prin acord comun, părțile pot conveni asupra numirii arbitrului unic direct de către președintele/vicepreședintele Curții de Arbitraj.
 
Art.197. Specificul examinarea litigiului în procedura scrisă.
(1) Procedura arbitrală scrisă se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu.
(2) După constituirea tribunalului arbitral, acesta va stabili de urgenţă data examinării litigiului, care va avea loc la sediul Curții de Arbitraj, sau în alt loc stabilit de tribunalul arbitral, în şedinţă închisă, fără prezenţa părţilor, pe baza actelor de la dosar.
(3) Tribunalul arbitral poate totuși dispune citarea participanților la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. În cazul în care tribunalul arbitral a fixat un termen pentru înfățișarea părților, acestea trebuie citate.
(4) Fiecare dintre părţi are sarcina sa dovedească prin probele trimise, faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea. Dacă, după ce i s-au comunicat cererea de arbitraj și înscrisurile anexate, pârâtul nu depune referință/întâmpinare, soluționarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar.
(4) În vederea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricărei probe prevăzute de lege. Administrarea probelor se efectuează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Aprecierea probelor se face de tribunalul arbitral constituit potrivit intimei convingeri.
(5) Toate declaraţiile, înscrisurile sau alte informaţii pe care o parte le-a prezentat arbitrajului trebuie să fie comunicate şi celelalte părţi. De asemenea, orice concluzie a expertului sau orice înscris cu caracter probator, pe care arbitrajul le ia în consideraţie la pronunţarea hotărârii, trebuie să fie comunicate părţilor.
(6) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor, precum şi de actele dosarului şi la cerere să li se elibereze copie certificată de pe acestea.
(7) De îndată ce tribunalul constituit va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, închide procedura arbitrală scrisă, trecând la luarea hotărârii, care se pronunţă în lipsa părţilor. Hotărârea arbitrală va fi comunicată părţilor în cel mult 10 zile de la data pronunţării ei.
(8) Dispoziţiile procedurii arbitrale generale referitor la cererea de arbitrare, întâmpinare/referință, cererea reconvenţională, comunicarea actelor, măsurile asiguratorii şi măsuri vremelnice, administrarea probelor, actele de dispoziţie, contestarea şi executarea hotărârii arbitrale etc., se aplică în măsura în care nu contravin principiilor şi normelor stabilite pentru procedura arbitrală scrisă.
 
Clauză arbitrală model pentru procedura de arbitraj scrisă:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui, se va soluţiona prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în procedură simplificată conform Regulilor sale de procedură arbitrală”.
 
Opțiunile suplimentare recomandate: 

„Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București)”; 

„Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației … ”. 

 „Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul ...  (se indică sediul reclamantului, pârâtului, instanţei arbitrale sau alt loc convenit în comun de părţi)”; 

„Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba …”.

 

 

Publicatii