Clauza arbitrala recomandată

 
Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), aduce la cunoştinţă clauza arbitrală generală pentru a fi inserată în contracte, aşa cum rezultă din Regulile de procedură arbitrală:
 
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui, se va soluţiona prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București) , în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală”.
 
Pentru soluționarea cu celeritate a litigiilor atribuite în competența arbitrajului, se recomandă părților de a include în contracte clauza arbitrală care face referire la procedura scrisă din Regulile de procedură arbitrală:
 
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui, se va soluţiona prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în procedură scrisă conform Regulilor sale de procedură arbitrală”.
 
De asemenea, conform Regulilor de procedură arbitrală, Curtea Internaţională de Arbitraj soluţionează orice litigiu cu participarea persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv dintre acţionar (asociat, participant sau membru) şi societatea comercială sau necomercială, derivând din raporturile juridice civile/comerciale în sens larg. În aceste circumstanţe Curtea de Arbitraj propune pentru inserarea în actele de constituire a societăţilor comerciale şi/sau necomerciale următoarea clauză compromisorie:
  

„Toate litigiile apărute între acţionari (asociaţi, membrilor), între membrii consiliului, între membrii comisiei de cenzori (organizaţia de audit), între membrii comitetului de conducere, precum şi dintre acţionari (asociaţi, participaţi) şi/sau membrii consiliului şi/sau membrii comisiei de cenzori (organizaţia de audit) şi/sau comitetul de conducere şi/sau Societate, derivând din raporturile juridice civile, patrimoniale, obligaţionale, comerciale, inclusiv cele referitoare la modul de adoptare, executare, interpretare, anulare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor (asociaţilor, membrilor), hotărârilor consiliului societăţii, hotărârilor comisiei de cenzori şi a hotărârilor altor organe de conducere a Societăţii, precum şi litigiile ce ţin de dizolvarea sau reorganizarea societăţii vor fi soluţionate de prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în conformitate cu regulile sale de procedură arbitrală”.

La toate clauzele arbitrale recomandate, expuse mai sus, părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:   

1.  „Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București)”
            sau
2.  „Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București)”
            sau
3.  „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii …”.
            sau
4.   „Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul ...  (se indică sediul reclamantului, pârâtului, instanţei arbitrale sau alt loc convenit în comun de părţi)”.
            sau
5.   „Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba …”.
            sau
6.   „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură scrisă, fără participarea părţilor la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor. ”
            Sau
7. „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură simplificată. ” 
            Sau
8.    „Hotărârea pronunţată de arbitraj va fi definitivă şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat.”

 Pentru organizarea unui arbitraj ad-hoc cu asistenţa Curții Internaționale de Arbitraj, se recomandă părţilor să reflecte în contract următoarea clauză compromisorie: 

  „În cazul în care diferendul ivit între părţi, decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea ori desfiinţarea lui, nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluţionare unui arbitraj ad-hoc, care va fi constituit şi organizat pe lângă prin Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale acestuia.” 

 În cazul în care contractul nu conţine clauza compromisorie prevăzută mai sus, Curtea Internațională de Arbitraj recomandă încheierea compromisului cu următoarea formulare: 

“Subsemnaţii: 
1. …   

(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înregistrare-cod fiscal; număr de telefon, telex, fax), denumita in continuare partea 1, si    

2. (aceleaşi date), denumita in continuare partea 2, constatăm că intre noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr. … din …, litigiu având următorul obiect:   

Partea 1 pretinde că … (expunerea pe scurt a pretenţiilor)   

Partea 2 susţine că … (expunerea pe scurt a obiecţiilor).   

Subsemnaţii convenim ca acest litigiu sa fie soluţionat prin Curtea  Internaţională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (cu sediul în București), în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale acestuia.”   

Încheiat în dublu exemplar, la …, astăzi …   

Semnătura părţii 1,  
 
Semnătura părţii 2,