Informație Generală

PREZENTARE
Consiliul Științific Internațional al Instanțelor Permanente de Arbitraj (CSIIPA), denumit în continuare CSIIPA este un organ permanent, fără personalitate juridică, cu funcționare autonomă, constituit din instituții și instanțe permanente de arbitraj comercial internațional și este deschis aderării tuturor organizațiilor profesionale de arbitraj din diferite state, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său.
Modul de organizare și funcționare ale CSIIPA este reglementat de Statut.
CSIIPA are sigilă și ștampilă proprie, precum și un buget propriu care se aprobă anual în Plen.
Durata de funcționare a CSIIPA este nelimitată.
CSIIPA își poate desfășura activitatea în localitatea de la sediului central al membrului care deține președinția CSIIPA, sau în altă localitate hotărâtă de biroul executiv al CSIIPA.
CSIIPA poate înființa centre teritoriale ale CSIIPA, care sunt organizate și funcționează conform Statutului.
 
COMPETENȚILE CSIIPA
În principal, CSIIPA dispune de competența de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a practicii și a justiției arbitrale din partea tribunalelor arbitrale.
Tribunalul arbitral din oficiu sau la cererea participanților procesului arbitral poate solicita Plenului CSIIPA să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată. Până la pronunțarea de către Plenul CSIIPA a hotărârii pentru dezlegarea chestiunii de drept, cauza arbitrală va fi suspendată. Asupra sesizării, Plenul CSIIPA se va pronunța prin hotărâre numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării, care se publică pe pagina web a CSIIPA. Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru tribunalul arbitral care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării hotărârii.
Pentru aplicarea corectă şi uniformă a practicii arbitrale, CSIIPA, din oficiu, precum şi la propunerea organelor profesionale arbitrale membre a CSIIPA, adoptă şi publică hotărâri explicative și opinii consultative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a cauzelor arbitrale.
Hotărârile explicative ale Plenului CSIIPA sunt obligatorii pentru instanțele permanente de arbitraj membri ai CSIIPA și pentru tribunalele arbitrale constituite conform regulilor de procedură arbitrală a acestora. Opiniile consultative ale Plenului CSIIPA au caracter de recomandare și nu sunt obligatorii pentru tribunalele arbitrale.
Totodată, CSIIPA exercită și atribuții privind formarea inițială și continuă, pe baze contractuale, a arbitrilor și altor persoane care activează în sectorul justiției. Efectuează studii de cercetare științifică în domeniul dreptului și al justiției arbitrale, publică studiile realizate, materialele didactice și alte materiale elaborate în procesul activității. CSIIPA exercită și atribuția de formare a formatorilor/lectorilor, menirea cărora este de a contribui la sporirea eficienței și a valorificării activității de instruire.
 
CONDUCEREA CSIIPA
Funcționarea CSIIPA este asigurată de Plen, Biroul Executiv, Președintele, Cenzorul, Comisii și Grupuri de lucru.
CSIIPA ca organ colegial își exercită atribuțiile în plen. Ședința în plen a CSIIPA este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din membrii lui. Membrii CSIIPA sunt organizațiile profesionale permanente de arbitraj care au fondat CSIIPA, precum și cele care au aderat ulterior la Statutul acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot. CSIIPA se întrunește în plen anual și ori de câte ori este convocată de către Biroul Executiv.
Biroul executiv este organul executiv al CSIIPA și este format din doi membri care îndeplinesc funcțiile de Președinte și Vicepreședinte. Ei sunt reprezentanți desemnați de instituțiile permanente de arbitraj membre ale CSIIPA. Membrii Biroului executiv trebuie să dețină, în mod obligatoriu, calitatea de membri ai organului executiv de conducere ai instituțiilor de arbitraj membre pe care le reprezintă. În cazul în care mandatul lor de membri ai acestor organe executive de conducere încetează, ei vor fi înlocuiți din funcție cu alte persoane desemnate de către instituțiile de arbitraj membri. Membrii Biroului Executiv sunt desemnați prin rotație pentru un mandat de doi ani. După expirarea mandatului de doi ani, președinția CSIIPA trece către instituția de arbitraj membru care a deținut funcția de vicepreședinte al CSIIPA, iar în funcția de vicepreședinte va fi delegată membrului următor al CSIIPA conform ordinii de aderare la Statutul acesteia.
Președintele Biroului Executiv concomitent este și Președintele CSIIPA. Președintele CSIIPA asigură conducerea permanentă a CSIIPA și reprezintă CSIIPA în raporturile cu terții. În lipsa președintelui, prerogativele acestuia vor fi exercitate de către vicepreședinte.
Cenzorul este desemnat și, după caz, revocat de către membrul care conform rotației, după expirarea mandatului biroului executiv, îi revine funcția de vicepreședinte a CSIIPA. Cenzorul asigură controlul financiar al CSIIPA.
Instituția de arbitraj membru al CSIIPA care deține funcția de președinte al biroului executiv va asigura lucrările de secretariat a CSIIPA.
Biroul executiv al CSIIPA poate constitui comisii de specialitate sau grupuri de lucru, care vor fi compuse dintr-un număr impar de membri și vor funcționa pe baza programului și tematicilor aprobate de Biroul executiv al CSIIPA.
 

Publicatii